Rus v dochat 18

:492 Disociační porucha identity 545 Psychické reakce na stres 494 Schizofrenie 547 Oúost 494 Charakteristiky schizoftenie 548 Vzlek a agrese 495 Výklad schizoftenie 55 1 Apatú a deprese 495 Poruchy osobnosti Oslabmí kognitivních funkd 497 553 Asociáln,' porucha osobnosti 553 Fyziologické reakce na stres 497 Výklad asociální poruchy Reaku lítok nebo útěk 497 osobnosti 554 Stres a odolnost 498 flranibtt'porucha osobnosti 556 Vliv stresu na zdrav,' 499 Výklad hraničil,' poruchy osobnosti 557 Mediátory stresových reakci 505 Psychoallalytickd teorie 505 Biologicko-psychologické Behaviorální teorie 505 interakce a duševní poruchy 557 xviii Ohwh Nepříčetnost jako právní Intuitivní teorie o sociálním obhajoba 558 chování 603 Schéma/a 603 16 Metody terapie 564 Stereotypy 608 Historický vývoj 565 A/ribuce 611 Mezi/ml/umí rozdíly Ú/ulky 566 v atribuiních pro CťJerh 615 Moderní !

64 L Rowell Huesmann, University of Michigan: Jak biologie ovlivtluje agresi" Russell Geen, University of Músouri-Columbia: ,.

-Iun/anistický port rit Behaviorální techniky 517 osobnosti 471 Kognitivn í techniky 518 Hodnocení humanisticldho Modifikace chování t YPII A 519 přístupu 472 Kognitivní přístup 15 Psychopatologie 524 473 I Ke/rybo teorie osobnleh Abnormální chování 525 konstruktů 473 Definice abnormality 525 Se IJ-schlmfl 475 Coje 10 normalita?

526 Bem O'Ui /tarit get/der Klasifikace abnormálního sch/ma/u 476 chování 526 flodn Ofení kogni/ivn,'ho Rlizn/ pohledy na duštvll,' p Nslllpu 479 poruchy 529 Úzkostné poruchy 531 Panickl poruchy 531 Výklad panic!

Nejdůle­ žitějším bodem této etapy je pozorné pře­ čtení stručného souhrnu, který je uveden na konci každé k.:tpitoly, po projití kapi- toly. Při studiu jednoho oddílu používejte sou- časnč erapy Q R a 5, ncž přejdete k od- dílu následujícímu.

Na úvahu o každém bodu stručného souhrnu si nechte tolik času, kolik potře­ bujete. na které možná najdete odpověď po přečtení ce- lého textu. Dříve než si přečte­ te urč i tý oddíl, přečtěte si název oddílu a n~ízvy pododdílů.

Search for Rus v dochat 18:

Rus v dochat 18-87Rus v dochat 18-62Rus v dochat 18-41Rus v dochat 18-47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Rus v dochat 18”